NORMATIVA

1. NORMES GENERALS
La Direcció es reserva el dret d'admissió.
L'horari de la instal·lació és de dilluns a divendres de 7:00h a 22:30h, dissabtes de 8:00h a 14:00h i de 16:30 a 20:00h diumenges i festius de 9h a 14h.
No està permès fumar en cap espai de la instal·lació, inclosa la zona de solàrium, bar autoservei i terrasses (Llei 28/2005 de 26 de desembre).
Queda expressament prohibida l'entrada d'animals a totes les zones a excepció dels gossos guia per a persones amb dificultats visuals.
Els abonats menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta major de 18 anys per poder utilitzar les instal·lacions, excepte quan aquests participin en alguna activitat dirigida específica per a aquestes franges d'edat.
Es obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats.
L'organització es reserva el dret de modificar el programa d'activitats, el nombre de sessions i el seu contingut i horari.
Els cursos de natació són de caràcter trimestral, coincidint amb el calendari escolar, exceptuant els intensius d'estiu.

Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. No està permès dipositar objectes de valor en les taquilles (joies, càmeres fotogràfiques, mòbils, etc). L’organització no serà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets. Duet, així mateix, no serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.

Els objectes perduts que s'hagin pogut recollir es guardaran a recepció durant una setmana. Passat aquest termini el centre no es farà responsable dels objectes.
Els danys i / o desperfectes ocasionats a la instal·lació i / o al material per causa d'un mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de ser abonat.
A la recepció del centre hi ha a disposició dels usuaris fulls de suggeriments i reclamacions.
L'ús dels espais o serveis esportius per part dels clients s'haurà de regir per les característiques del seu abonament o quota. En cas contrari pot suposar la baixa de l'abonament.
La quota mensual d'abonament està calculada incloent l'adaptació de l'oferta d'espais i activitats durant els períodes estivals i les parades tècniques necessàries en compliment de la legislació (Reial Decret 865/2003).
Puntualment s'informarà de l'obertura i tancament dels dies festius i vigílies.
El no compliment d'algun dels requisits d'aquesta normativa, pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d'accés al centre esportiu.
No es permet accedir als espais esportius vestit de carrer, amb el tors nu o amb calçat no esportiu o inadequat, excepte el personal autoritzat per la Direcció del centre.
El carnet d'abonat és personal i intransferible. El préstec d'aquest a una altra persona suposarà la baixa del titular.
Cal que tots/es els/les abonats/des passin la revisió mèdico-esportiva a fi de garantir una salut adequada a la pràctica esportiva i una prescripció d'activitat física personalitzada.

2. TRÀMITS ADMINISTRATIUS:
En el moment de la inscripció s'ha de facilitar el DNI i les dades del banc o caixa per domiciliar els rebuts.

L’import de la quota pot variar en funció dels possibles canvis en la modalitat d'accés o de si es tracta d'una quota amb una limitació en l'edat.

Els abonats menors de 5 anys gaudiran del 100% de descompte del preu de l’abonament i passaran a abonar l’import de la quota infantil a partir dels 5 anys.

El import de la quota d'inscripció i el primer pagament s'han d'abonar a recepció per tramitar l'alta. Els següents pagaments es domiciliaran a l'entitat bancària facilitada per l'usuari.
L'abonat podrà canviar de modalitat d'abonament i notificar el canvi de les seves dades personals o bancàries sempre que ho comuniqui per escrit a la recepció del centre abans del dia 20 del mes en curs, les rebudes posteriorment seran tramitades durant el mes següent.
Quan un abonat desitgi causar baixa definitiva del centre, haurà de sol · licitar per escrit a la recepció de la instal·lació abans del dia 20 del mes en curs. En aquest cas, per recuperar la condició d'abonat haurà de tornar a abonar la quota d'inscripció.
En el cas que hi hagi una devolució de rebut per algun motiu aliè a l'organització, les despeses administratives seran a càrrec de l'abonat.
Els rebuts impagats portaran un recàrrec de 3 € per a la seva nova tramitació administrativa.
Només es concediran baixes temporals per motius mèdics i / o justificats. Aquestes tindran una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6, a partir de la qual l'abonat haurà de decidir si causa baixa definitiva o contínua com abonat en actiu.

Al ser un centre Esportiu públic, els preus de cada modalitat d’abonament seran aprovats per l’Ajuntament.

És obligatori tenir l'assegurança d'accidents anual per tal de cobrir qualsevol accident durant l'activitat.

Duet Sports 25 de Setembre es reserva el dret d'aplicar promocions o descomptes de matricula a les persones que porten menys de 6 mesos donats de baixa de la instal·lació.


 3. VESTUARIS:
Respecteu l'espai dels altres abonats i usuaris.
Està totalment prohibit menjar o fumar dins dels vestidors.
Els nens menors de 5 anys podran entrar al vestidor corresponent amb el pare o mare. A partir d'aquesta edat han de canviar sols en els vestuaris corresponents.
S'han d'utilitzar sabatilles de bany per a desplaçar-se per la zona de vestidors.
Tots els abonats poden utilitzar les taquilles d'ús puntual.
Les taquilles s'han de buidar un cop finalitzada l'activitat. Al final de cada jornada es procedirà a l'obertura i els objectes trobats al seu interior es dipositaran com a objectes perduts durant una setmana.
Hem de dutxar-nos el temps estrictament necessari per a no malbaratar aigua. Hem de contribuir al seu estalvi.
Hem assecar-nos a la zona de dutxes.
Per qüestions higièniques no es permet depilar, tenyir-se o afaitar a la zona de vestidors.

 4. TAQUILLES DE LLOGUER:
Només poden utilitzar aquest servei els abonats al centre esportiu.
Per llogar la taquilla us heu de dirigir a la recepció del centre per tramitar l'alta de la mateixa.
La signatura del full de lloguer de taquilla comporta l'acceptació de la normativa d'ús de la mateixa.
El lloguer és trimestral i es renova automàticament.
El pagament es realitzarà a través de domiciliació bancària. Si voleu donar de baixa el servei ho ha de comunicar al servei d'atenció a l'abonat abans del dia 20 del mes que finalitzi el trimestre natural.
Si per qualsevol motiu un abonat vol rescindir aquest servei abans del termini contractat, no s'abonarà la diferència.
L'abonat és l'únic responsable del cadenat i de l'estat de conservació de la taquilla.
Qualsevol pèrdua o desperfectes ocasionats seran responsabilitat de l'abonat.
Per qüestions higièniques i sanitàries està prohibit deixar roba o materials humits o mullats a l'interior de la taquilla.
El centre esportiu es reserva el dret de variar aquesta normativa en benefici del correcte ús del servei.

 5. PISCINES:
Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult major de 18 anys que se'n faci responsable. Aquest adult ha d'estar amb ell durant tota l'estada del menor a la piscina gran o petita.
No està permès entrar vestit de carrer o amb calçat inadequat, excepte al personal autoritzat per la Direcció del Centre.
Cal utilitzar sabatilles de bany per a desplaçar-se per la piscina i dutxar-se abans d'entrar a l'aigua.
Per seguretat les aletes només podran ser utilitzades pels majors de 16 anys al carril destinat a aquesta finalitat.
No està permès menjar, fumar, ni entrar envasos de vidre, bosses d'esport, ni pilotes, tubs i ulleres de busseig o altres elements lúdics potencialment perillosos com ulleres de natació de vidre.
No es permet utilitzar cap tipus de sabó o gel a les dutxes de piscina.
És obligatori l'ús de casquet de bany i banyador d'una sola peça per als homes i d'una o dues peces per a les dones. Queda expressament prohibit banyar-se amb pantalons llargs, mallots ciclistes, tops o roba no específica de bany.
Al recinte de piscina, tant dins com fora de l'aigua, no està permès cap tipus d'activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin comportar risc físic.
El material de natació és material d'entrenament i haurà de ser retornat al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.
És obligatori seguir sempre les indicacions del personal socorrista i tècnic de la instal·lació.
Respecteu els espais i / o carrers de natació que, segons el nivell i la programació, es delimitin per a cursets i altres activitats.
Per al bon funcionament de la piscina, respecteu les indicacions de carrers (lent / ràpid).
En cas de trobar-vos malament, no li lleveu importància, aviseu immediatament al socorrista o tècnic esportiu.
En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, cal avisar els tècnics o socorristes i anar sempre acompanyats.
No et banyis si pateixes alguna patologia de transmissió hídrica o dèrmica. Si pateixes alguna patologia cardiovascular o respiratòria, o bé estàs embarassada, consulta a un metge o un especialista.

 6. TERMARIUM / HIDROMASSATGE:
Cada un d'aquests equipaments té una normativa d'ús pròpia que s'ha de seguir adequadament.
No es permet l'ús als menors de 16 anys.
No poden utilitzar aquest servei les persones que pateixen problemes d'hipotensió (tensió baixa), cardiopaties greus o varius. En cas de dubte consulteu amb el vostre metge.
És obligatori l'ús del banyador i dutxar-se abans d'entrar al hidromassatge, a la sauna o al bany de vapor.
No és recomanable romandre més de 10 - 15 minuts seguits.
Cal treure tots els objectes que oprimeixin la nostra pell (rellotges, cadenes, arracades, ...).
Hidrata't (beu aigua): abans, durant i després de l'activitat. El teu cos t'ho agrairà.
A la sauna és obligatori l'ús de la tovallola i sabatilles de goma, mentre que en el bany de vapor és obligatori l'ús de sabatilles de goma.

 7. SALES D'ACTIVITATS DIRIGIDES:
No està permesa l'entrada ni la realització d'activitats dirigides als menors de 16 anys, excepte les programades per a aquesta franja d'edat (14 anys si no són activitats de força).
No es pot accedir a les sales amb bosses d'esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació crea inadequat.
No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors nu o amb calçat no esportiu o inadequat, excepte el personal autoritzat per la Direcció del Centre.
Les activitats dirigides de sala, es realitzen durant tot l'any a excepció de les reduccions horàries dels mesos estivals i els dies festius.

Cal ser puntual. No es podrà accedir a la classe un cop la sessió hagi començat.

És obligatori l'ús de tovallola per posar sobre les màrfegues i assecar la suor que puguem deixar.
El material utilitzat ha de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.
Determinades activitats dirigides tenen limitació d'aforament. Els usuaris hauran de informar-se dels procediments per a la reserva de places.
Hidrata't (beu aigua): abans, durant i després de l'activitat. El teu cos t'ho agrairà.

 8. SALA DE CYCLING:
S'han de col·locar les bicicletes al lloc indicat, al principi i al final de l'activitat, i amb els reglatges totalment afluixats.
És obligatori utilitzar calçat esportiu. Si no és calçat específic, recollir els cordons per evitar lesions.
És obligatori l'ús de la tovallola per assecar-nos la suor i netejar les bicicletes.
Si et sents cansat o tens sensació de mareig, no dubtis en reduir la intensitat de l'exercici o parar-te progressivament i informa al tècnic esportiu.
No es poden reservar bicicletes. De la mateixa manera, en acabar una sessió, no es permet deixar res dins de la classe per reservar bicicletes per a la propera sessió.
Hidrata't (beu aigua): abans, durant i després de l'activitat. El teu cos t'ho agrairà.
Informa't del sistema de reserva de les bicicletes a la recepció.

 9. SALA DE FITNESS:
No està permesa l'entrada a la sala ni la utilització del material de fitness als menors de 16 anys (14 anys si es fa un entrenament cardiovascular).
Per qüestions d'higiene és obligatori l'ús de la tovallola entre el cos i l'aparell utilitzat.
No es pot accedir a la sala de fitness amb bosses d'esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació consideri inadequat.
En acabar cada exercici s'ha d'assecar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot els cardiovasculars.
En hores de màxima afluència a la sala, el temps límit d'ús de les màquines cardiovasculars serà de 20 minuts.
El material utilitzat s'ha de retornar al seu lloc una vegada finalitzat el seu ús.
Durant la pausa de recuperació entre sèries, és obligatori cedir l'aparell si un altre usuari està esperant.
Els abonats amb programes individuals han de guardar la seva fitxa a l'arxivador un cop l'hagin usat. No està permès emportar-se el programa fora del centre esportiu.
En cas de trobar-vos malament, no li lleveu importància, aviseu immediatament al tècnic esportiu.
En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo-articular o altres que puguin comportar un risc per a la salut, cal avisar el tècnic i anar sempre acompanyats.

10. PÀDEL:
Cal reservar l'espai abans d'utilitzar. Informa't del sistema de reserves a la recepció.
En el moment de fer la reserva es demanarà nom i cognoms i el número d'abonat de la persona que fa la reserva.
Les pistes només podran ser reservades i utilitzades pels abonats majors de 14 anys i els menors acompanyats per adults.
En el moment d'entrar a la pista us heu de dirigir a la recepció per confirmar la reserva.
No està permès entrar amb ampolles de vidre ni menjar.
Cal vestir-se i calçar-se adequadament per a la pràctica d'aquest esport. No es pot entrar vestit de carrer ni amb el tors nu.
La llum s'haurà d'abonar en efectiu a la recepció just abans de començar a jugar, mai en finalitzar.
Per anul · lar la pista s'ha de trucar o presentar-se en recepció, en cas contrari s'haurà d'abonar el lloguer de la pista.
S'ha de ser puntual a la finalització del temps de pista per respectar a la resta de jugadors.

La Direcció del Centre Duet Sports es reserva el dret de modificar aquesta normativa a l'efecte de millorar el funcionament del centre. La Direcció es reserva també el dret d'interpretació de les normes en cas d'existir diferents interpretacions de la mateixa. El no compliment d'aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d'entrada al centre.

 

RÈGIM DISCIPLINARI 
Els centres esportius estan considerats espais de pública concurrència en els quals calen unes normes de conducta regulades per un Règim Disciplinari. Aquest règim disciplinari és un document intern de gran utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa aquelles accions legals que qualsevol usuari o la pròpia entitat consideri oportú emprendre.
1. INFRACCIONS
Les infraccions a les normes de conducta seran de tres tipus: MOLT GREUS, GREUS I LLEUS. Es consideren infraccions MOLT GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament esportiu que suposi una pertorbació rellevant de la convivència i afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims d'altres persones, o al normal desenvolupament d'activitats.
b) Impedir l'ús de la instal·lació esportiva o qualsevol dels seus elements a altres usuaris.
c) Impedir o obstruir greument el normal funcionament de la instal·lació esportiva.
d) El deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o materials de la instal·lació esportiva.
e) L'agressió física o verbal al personal de la instal·lació esportiva o un altre usuari.
f) La desobediència als empleats quan això pugui afectar la seguretat de les persones.
g) Introduir-se a consciència en dependències del centre destinades al sexe contrari.
h) Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus dins de la instal·lació esportiva.
i) Qualsevol robatori, furt o intent, ja sigui de qualsevol bé d'un usuari o de la pròpia instal·lació.
j) La falsificació de documents o ús indegut de registres documentals.
k) Exposar pública i notòriament, sigui de forma escrita o verbal, falsedats que originin el desprestigi de l'entitat o dels seus usuaris.
l) Introduir o exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en què s'exhibeixin o utilitzin pugui ser considerat com un acte que inciti o fomenti els comportaments violents, xenòfobs, racistes, o com un acte de manifest menyspreu als participants en l'activitat esportiva.
m) Introduir armes, bengales, petards, explosius o qualsevol producte inflamable, fumigen o corrosiu.
n) Encendre foc.
o) La reincidència de faltes greus. Es consideren infraccions GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament quan no concorren les
circumstàncies per qualificar-les de molt greus.
b) El deteriorament d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o material de la instal·lació
esportiva quan no es consideri molt greu.
c) No respectar els horaris i funcionament dels serveis esportius. RD Ed. A Maig 2013
d) L'incompliment de la normativa vigent sobre consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.
e) Fer ús dels serveis esportius amb recipients o envasos de vidre, metall o qualsevol altre material que no sigui paper o plàstic.
f) Accedir amb animals a les instal·lacions, excepte en els casos previstos legalment.
g) Accedir a les instal·lacions amb vehicles de qualsevol tipus, excepte quan disposin de l'espai habilitat per a això i pel temps limitat a la durada de l'activitat.
h) Impartir classes sense autorització.
i) Realitzar qualsevol activitat econòmica lucrativa.
j) Practicar jocs amb o sense elements, excepte en les zones habilitades per a això.
k) Introduir objectes en l'aigua, excepte en els supòsits previstos en la normativa.
l) Realitzar reportatges fotogràfics o de vídeo, sense autorització expressa.
m) Sub arrendar, cedir o prestar el dret d'ús dels espais esportius amb reserva a terceres persones o entitats sense autorització expressa.
n) La reincidència de faltes lleus. Es consideren infraccions LLEUS
a) Usar les instal·lacions esportives sense la indumentària apropiada.
b) No respectar les normes indicades que regeixen en cada àrea.
c) Utilitzar reproductors de música sense auriculars.
d) Tirar substàncies i/o residus o qualsevol tipus de deixalla fora dels recipients destinats a tal fi.
e) Menjar fora de les zones habilitades per a això.
f) No atendre les indicacions del personal de les instal·lacions esportives.
g) Qualsevol altre incompliment dels deures o la realització d'actuacions prohibides als usuaris en la normativa interna del centre, quan no donin lloc a una falta greu o molt greu.
2. SANCIONS
La sanció corresponent a les infraccions MOLT GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període a partir d'1 any, podent arribar a la suspensió definitiva.
La sanció corresponent a les infraccions GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 mes i 1 any.
La sanció corresponent a les infraccions LLEUS serà l'amonestació verbal o per escrit amb possible pèrdua dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 dia i 1 mes.
3. REPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ
Amb independència de les sancions que puguin imposar-se pels fets tipificats en aquest Règim Disciplinari, l'infractor estarà obligat a la restitució i reposició dels béns al seu estat anterior, amb la indemnització dels danys i perjudicis causats.
RD Ed. A Maig 2013
4. RESPONSABLES
a) Seran responsables de les infraccions a aquest Reglament qui les cometi.
b) Quan les actuacions constitutives d'infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament, i no sigui possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran totes de manera solidària, conforme al que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.
5. PROCEDIMENT
Davant d'una suposada infracció, l'actuació a seguir serà la següent:
a) La Direcció del Centre Esportiu lliurarà a l'usuari un comunicat on se li informarà de l'expedient disciplinari obert i del plec de càrrecs. Fins a la decisió de la sanció l'abonat podrà fer ús de les
instal·lacions, excepte en els casos d'infraccions greus o molt greus.
b) L'usuari podrà presentar per escrit les al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Disposa d'un termini de 10 dies a partir de la data que s'envia aquest document.
c) Una vegada fet el tràmit anterior la Direcció del Centre, en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de les al·legacions, notifica a l'interessat l'acord pres.
d) Les faltes considerades com a infraccions molt greus seran informades a l'àrea d'esports de l'Ajuntament del mateix municipi, en el cas que la instal·lació sigui de caràcter públic.

 

ÚS DE LES INVITACIONS
Els centres Duet Sports poden fer entrega d'invitacions als abonats i no abonats amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre esportiu a persones que no són abonades del mateix. Per fer ús d'aquestes invitacions s'haurà d'atendre a:

  • - Cada centre Duet Sports decidirà el motiu d'entrega de les invitacions en funció de la seva pròpia política comercial, sense que per aquest motiu calgui mantenir aquests motius de forma indefinida en el temps.
  • - Existeix un límit en l'ús de les invitacions per cada usuari de 2 invitacions a l'any. Aquest periode es comptabilitzarà des de l'ús de la primera de les invitacions de manera que comptant des d'aquesta data no es podran usar més de 2 invitacions en un periode menor d'1 any.
  • - Les invitacions no podran ser usades per ex-abonats que portin de baixa menys d'1 any o bé tinguin algun rebut pendent.
  • - L'ús d'una invitació permet a l'usuari accedir durant 1 dia al centre esportiu i fer ús dels mateixos serveis i activitats dels abonats amb quota total. En cap cas inclourà serveis com cursos, entrenaments personals, serveis d'estètica, serveis de salut,...
  • - L'ús d'una invitació implica permetre el tractament de les dades personals de l'usuari.
  • - Amb l'ús de les invitacions, l'usuari accepta ser coneixedor dels riscos implícits que l'exercici físic pot tenir per a la salut i exonera a l'empresa de qualsevol responsabilitat per danys i lesions.
  • - La Direcció de cada centre Duet Sports podrà modificar aquesta política en benefici de la comoditat dels propis abonats.
GrupDuet
Alta
on-line
Tornar a inici